យើងបានទទួលការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក

សូមអរគុណ។ យើងបានទទួលការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។

អ្នកអាចមកយកសៀវភៅនៅការិយាល័យយើងខ្ញុំ នៅភ្នំពេញថ្មី ដែលមានទីតាំងនៅ
https://maps.app.goo.gl/JTf7hELCR3Nw8rPP7
នៅម៉ោងធ្វើការពីម៉ោង៨ព្រឹក ដល់៤រសៀល ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់សុក្រ។ បន្តិចទៀតនេះ យើងខ្ញុំនឹងផ្ញើអ៊ីមែលភ្ជាប់ជាមួយពត៌មានអំពីការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។ សូមអរគុណ!

បាន​បញ្ចូល​ធាតុ​ទៅ​ក្នុង​រទេះ។
0 items - $0.00