មានផ្លូវតែពីរ

តម្លៃ៖ $0.25

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ទម្ងន់ 0.10 kg

Reviews

មិនទាន់មានការវាយតម្លៃនៅឡើយទេ។

ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដំបូង​ដែល​វាយតម្លៃ «មានផ្លូវតែពីរ»