លក្ខណៈនៃសេចក្ដីបរិសុទ្ធ

តម្លៃ៖ $2.72

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ទម្ងន់ 0.45 kg

Reviews

មិនទាន់មានការវាយតម្លៃនៅឡើយទេ។

ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដំបូង​ដែល​វាយតម្លៃ «លក្ខណៈនៃសេចក្ដីបរិសុទ្ធ»