គោលលទ្ធិនៃពួកជំនុំបាទីស្ទឆ្នាំ១៦៨៩

តម្លៃ៖ $2.72

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ទម្ងន់ 0.20 kg

Reviews

មិនទាន់មានការវាយតម្លៃនៅឡើយទេ។

ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដំបូង​ដែល​វាយតម្លៃ «គោលលទ្ធិនៃពួកជំនុំបាទីស្ទឆ្នាំ១៦៨៩»