សំណួរពិបាកៗសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទ

តម្លៃ៖ $3.20

ការពិពណ៌នា

៥០ចម្លើយសម្រាប់ក្រុមជំនុំ និងគ្រូគង្វាល

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ទម្ងន់ 0.22 kg

Reviews

មិនទាន់មានការវាយតម្លៃនៅឡើយទេ។

ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដំបូង​ដែល​វាយតម្លៃ «សំណួរពិបាកៗសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទ»