ដំណើររឿងនៃក្តីសង្ឃឹម(សៀវភៅគ្រូ)

តម្លៃ៖ $3.18

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ទម្ងន់ 0.50 kg

Reviews

មិនទាន់មានការវាយតម្លៃនៅឡើយទេ។

ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដំបូង​ដែល​វាយតម្លៃ «ដំណើររឿងនៃក្តីសង្ឃឹម(សៀវភៅគ្រូ)»