ទីក្រុងថ្មី

តម្លៃ៖ $3.18

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ទម្ងន់ 0.27 kg

Reviews

មិនទាន់មានការវាយតម្លៃនៅឡើយទេ។

ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដំបូង​ដែល​វាយតម្លៃ «ទីក្រុងថ្មី»